Anmäla skada

 • Din hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård på din hund, men inte på en annan hund som den har bitit eller på annat sätt skadat.

  Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. Det är ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring som omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

  Läs mer om vad som gäller vid bitskador.

 • Om du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hos Jordbruksverket:

  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
  Box 322
  551 15 Jönköping

  Tel. 036- 15 58 53
  Fax. 036-19 05 46
  E-post. vetansvar@jordbruksverket.se
  Webbplats.  www.vetansvar.se

 • Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

  Ett exempel: Din hund eller katt blir plötsligt halt och det visar sig vid röntgen att det finns en pålagring i en led. Djuret har inte visat några symptom fram till dess, men veterinären bedömer att pålagringen har pågått under en längre tid, och skadan kan således börjat utvecklas före försäkringen tecknades även om symptomen visar sig först nu. Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats.

 • Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter detta.
  Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ. Det är åkommor som har funnits vid en besiktning av valpen men inte möjligt kunnat upptäckas.

  En skada eller sjukdom som upptäcks eller borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning vid leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans.
  En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

  För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet.

  Uppfödaren tecknar ofta en dolda fel försäkring för valparna eller kattungarna.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom som till exempel en soffa undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

  Läs mer om ansvarsförsäkring för hundägare.

 • En reservation är en förtydligande text som visar ett undantag i din försäkrings omfattning, beroende på att din hund/katt redan har eller har haft en påbörjad sjukdom eller ett återkommande problem innan försäkringen tecknades hos oss.

  I de flesta fall då en reservation sätts, så skrivs denna förtydligande text in i försäkringen redan i samband med nytecknandet, för att det ska vara tydligt att en redan påbörjad sjukdom/skada inte omfattas. Ibland kan en reservation skrivas in senare i samband med skadereglering, om det framgår av journal eller annat underlag att den aktuella sjukdomen/skadan påbörjats redan innan försäkringen tecknades.

  Reservationstexten syns på ditt försäkringsbrev.

  En reservation kan vara permanent, eller omprövningsbar efter en viss tid. Är den omprövningsbar efter en viss tid så framgår det av ditt försäkringsbrev, liksom hur du gör för att få den omprövad.

 • I de flesta fall påverkar det inte alls din försäkring, utan den gäller precis som vanligt.

  I vissa fall kan dock en till synes liten åkomma – till exempel en urinvägsinfektion, en öroninflammation, eller kanske några röda utslag med lite klåda – vara ett första symtom på en bakomliggande sjukdom eller ett återkommande problem. Har de första symtomen påbörjats redan innan försäkringen tecknades, så kommer inte försäkringen att kunna ersätta kostnader relaterade till den bakomliggande/återkommande sjukdomen.

  Med anledning av ovanstående är det mycket viktigt att du upplyser oss om de åkommor din hund/katt har haft innan du tecknar försäkring hos oss. Vi guidar dig till att hitta bästa lösning för dig och ditt husdjur.

 • Vid exempelvis led- och skelettsjukdomar för hund eller plastikoperation av medicinska skäl så ersätts veterinärvårdskostnaderna under förutsättning att din hund eller katt varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad sedan dess.

  Detta beror på att de flesta sådana problem relaterade till utvecklingsrubbningar debuterar under hundens/kattens utvecklingsperiod från c:a 4-18 månaders ålder, och är hunden/katten införsäkrad efter dess så är utvecklingsrubbningen oftast redan påbörjad, även om inga symtom hunnit visa sig då.

  Hunden/katten behöver inte ha varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag eller på samma försäkringstagare under denna tid, men försäkringen måste ha varit oavbruten, det vill säga påbörjats i det nya bolaget samma dag som den avslutats i det tidigare.

 • Karenstiden innebär att försäkringen inte omfattar sjukdomar som påbörjats inom de första 20 dygnen efter att försäkringsperioden startat. Har en sjukdom enligt veterinär påbörjats inom dessa första 20 dygn, men inte visat symtom förrän senare, så omfattas inte heller denna sjukdom av försäkringen.

  I vissa fall är försäkringen karensbefriad – om du till exempel flyttar din hund- eller kattförsäkring med samma omfattning utan avbrott från ett annat svenskt försäkringsbolag. Det är inte heller någon karens om du försäkrar en valp (under 14v) eller kattunge (under 14v) med ett veterinärintyg som är högst sju dagar gammalt och utan anmärkning. Se villkoren för närmare information.

  Vid olycksfall är det ingen karenstid.

  Läs mer om karens.

 • Som plastikoperation hos hund eller katt räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

  Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

  Plastikoperation för hund eller katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.

 • Normalt ersätter din veterinärvårdsförsäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar.

  Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren.

  I de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. Veterinären kontaktar oss med journalkopior och den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till. 

 • Den absolut vanligaste behandlingsformen vid tumörsjukdomar är operation. Vid vissa speciella cancerformer kan även strålning och/eller cellgiftsbehandling vara en möjlig behandling.

  Alla våra veterinärvårdsförsäkringar (Enkel, Dubbel och Trippel) omfattar kostnader för operation vid tumörsjukdom, under förutsättning att sjukdomen inte påbörjats innan försäkringen tecknades. Dubbel och Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar dessutom medicin som lämnas ut av veterinär eller hämtas ut på apotek.

  Har du Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar den även strålning och/eller cellgiftsbehandling vid tumörsjukdom.